Římskokatolická  farnost  ve Vídni
       Katholische Tschechische Gemeinde in Wien

 
 
Svátosti
     >> Potřebné dokumenty ...


1.Křest


2.Biřmování
 

3.Eucharistie  (přijímání)  

4.Smíření  (zpověď)  

5.Pomazání nemocných  

6.Manželství  

7.Kněžství

1. Křest

Svátost křtu v naší farnosti se uděluje v neděli  nebo v sobotu  při mši svaté. Rodiče křtěného dítěte se připravují na tuto význanmou událost modlitbou, katechezí a rozhovorem. Zájemci z řad dospělích jsou připravováni individuálně.

2. Biřmování

Svátost biřmování v naší farnosti uděluje každý rok česky nebo německy mluvící biskup. Školní mládež se připravuje k přijetí svátosti biřmování kromě hodin náboženství také aktivní účastí na životě českého katolického společenství ve Vídni. To znamená, účastí na nedělní mši svaté, na zájmové činnosti mladých a na studijních dnech mládeže. Případní dospělí zájemci mohou tuto svátost přijmout po individuální přípravě.

3. Eucharistie

Příprava školních dětí k prvnímu svatému přijímání probíhá v hodinách náboženství a účastí na nedělní mši svaté. Rodiče těchto dětí navštěvují přípravný seminář. Zájemci z řad dospělích jsou připravováni individuálně.

4. Smíření

Příležitost k svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, nebo kdykoli na požádání.

5. Pomazání  nemocných

Nemocní naší farnosti mají možnost přijmout tuto svátost kdykoli během návštěvy kněze. Je možnost požádat o tuto svátost a návštěvu u nemocného před nebo po mši svaté v sákristii kostela.

6. Manželství

Význam a důstojnost svátosti manželství vyžaduje náležitou přípravu. Snoubenci jsou seznámeni se základními prvky křesťanské morálky, s naukou o této svátosti a o rodině, a o svatebním obřadu, aby jej mohli slavit s pochopením a s užitkem.  >> Další informace ...

7. Kněžství

Kandidáti do kněžského semináře ( 5-leté teologické studium ), musí mít maturitní vysvědčení a vyplnit předepsanou přihlášku. Naše farnost nemá v současné době žádného bohoslovce. Každou první neděli v měsíci se modlíme za nová kněžská a řeholní povolání.

 
Vyučování náboženství


Na Privátní bilingvní obecné, sekundární škole a Bilingvním vyšším stupni reálného gymnázia "Komenský" se vyučuje katolické náboženství ve všech třídách dvě hodiny týdně. Návštěvnost a zájem žáků a žákyň jsou potěšující. Dobrá spolupráce je také s rodiči, kteří své děti posílají na náboženství v zájmu nadějné budoucnosti.

Na začátku školního roku, před vánocemi, před velikonocemi a na závěr školního roku se žáci a žákyně účastní společně na školní bohoslužbě.  Mši svatou slouží biskupský delegát pro krajany v Rakousku P.ThDr. Jan Horák z Kongregace salesiánů Dona Boska. Zde je také příležitost ke svátosti smíření.

Na důležitou úlohu katolické církve v dnešním světě, který je postaven na nejistých hodnotách, upozornil vídeňský arcibiskup ThDr. Christoph Schönborn.

Na otázku "potřebuje vzdělání náboženství ?" odpověděl Schönborn rozhodným "ano", protože náboženství uvádí do rúznorodosti kultur, přispívá k vytváření osobnosti a zaměřuje k všeobecnému blahu člověka. Člověk je tvor, který v otázce po Bohu nachází zakotvení svého vlastního tajemství.

Toto zanedbávat, znamená přeseknout kořeny lidské existence. I ve státě s neutrálním světovým názorem je na místě, aby jeho občané měli ve školním a vzdělávacím systému zajištěn prostor, z kterého obor náboženství není vyloučen, zdůraznil arcibiskup.

Také obecně platí, že "náboženství potřebuje vzdělání". Protože na správném úkonu víry se také podílí rozum, je zapotřebí obsáhlé a systematické vzdělání, aby osobní závazek ke křesťanskému životu mohl být vzat vážně v dnešním světě.